Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας "Νίκας"

Στο πλαίσιο του έργου iMeatSense έλαβε χώρα ενημερωτικό σεμινάριο στις 30 Δεκεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.,  όπου παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου και πληροφορίες σχετικά με τις μη επεμβατικές μεθόδους.
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω