Σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας "Παπαδοπούλου"

Στο πλαίσιο του έργου iMeatSense έλαβε χώρα ενημερωτικό σεμινάριο στις 10 Φεβρουαρίου 2015 στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.,  όπου παρουσιάστηκαν τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου και πληροφορίες σχετικά με τις μη επεμβατικές μεθόδους.
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω