Σεμινάριο στο πλαίσιο του iMeatSense

Σεμινάριο στο πλαίσιο του iMeatSense

Σεμινάριο στο πλαίσιο του iMeatSense με τίτλο «Χρήση μη επεμβατικών μεθόδων στην εκτίμηση της ποιότητας στο κρέας» θα διεξαχθεί στις 5 Σεπτεμβρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η ομάδα του iMeatSense απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε όποιον επιθυμεί να το παρακολουθήσει.
Συνημμένο θα βρείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω