Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων αποτελεί ένα από τα πέντε εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γ.Π.Α. και ιδρύθηκε το 1994. Το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :

Μικροοργανισμοί οι οποίοι εμφανίζονται ή χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (παθογόνοι και μη-παθογόνοι).
Μέθοδοι προσδιορισμού των μικροοργανισμών των τροφίμων.
Υγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων
Τεχνολογία παραγωγής ζυμούμενων προϊόντων και καθαρών καλλιεργειών για την παραγωγή αυτών.
Εφαρμογές των βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ανάπτυξη νέων τεχνικών παραγωγής τροφίμων, προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και αξιοποίησης των υποπροϊόντων της Βιομηχανίας τροφίμων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κατεβάσετε σε pdf μορφή τον κατάλογο δημοσιεύσεων και τον κατάλογο των ερευνητικών έργων του εργαστηρίου.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Back to Top