Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Από το 1920, συμβάλλει σημαντικά στην ελληνική γεωργική και οικονομική ανάπτυξη με βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις γεωπονικές επιστήμες.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Back to Top