Ο διαδικτυακός τόπος του iMeatSense είναι γεγονός

Ο διαδικτυακός τόπος του ερευνητικού προγράμματος «iMeatSense» γίνεται πραγματικότητα.
Το iMeatSense απέκτησε πλέον τη δική του ιστοσελίδα με σκοπό την πληροφόρηση της ερευνητικής κοινότητας αλλά και του ευρύτερου κοινού σχετικά με την πορεία του έργου. Στο www.imeatsense.gr θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό του έργου, τα μέλη της ομάδας, καθώς και ανακοινώσεις για επιστημονικά συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια κ.ά.
Είναι τέλος διαθέσιμη και στην Αγγλική γλώσσα.

Το έργο «Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες - iMeatSense_550» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο της δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ι.

Επιστροφή Επάνω